Целта на дисциплината Кадастър е да даде на студентите от специалност "Устройство и управление на земи и имоти" при Геодезичния факултет необходимите знания за съдържанието, организацията, качеството и възможностите за ефективно ползване на данните от кадастъра, както и вписване на данни за собствеността и другите вещни права. Студентите получават знания и за тенденциите в развитието на кадастралните системи, административните информационни системи, интеграцията между тях и услугите от кадастъра. За постигане на тази цел студентите се запознават със съдържанието и модела на данните в кадастъра в съответствие с установената в страната практика и нормативна уредба. Предмет на изучаване са средствата за извличане на данни за различни цели на проектирането и оценката на недвижими имоти, както и представянето им. Разглеждат се още действията и данните за създаване и поддържане на пространствена информация на обектите на собствеността и инфраструктурата в територията в резултат на изработване на устройствени проекти, както и възможностите за интеграция на информационната система на кадастъра с други специализирани геоинформационни системи.