Курсът има за цел да даде на студентите от специалност “Геодезия” задълбочени познания и умения по картография. По своя характер курсът е комплексен и обхваща следните картографски дисциплини: теоретична картография, картознание, проектиране и съставяне на карти, производство на карти, общогеографско и тематично картографиране, космическо картографиране, картографски методи на изследване и история на картографията.

Разглежда се математическия и геодезически фундамент, необходими за изчисляване и използуване на картни проекции. Класифицирането им в три основни теми като конформни, еквивалентни и условни е направено в унисон със световните стандарти, използувани в съвременните ГИС и КАД системи. Деформациите, породени при картните проекции се разглеждат в качествен и количествен аспект. Приложенията и използването на картните проекции се разглеждат от гледна точка на бъдещата практическа работа, която студентите по геодезия ще извършват като дипломирани магистри-инженери.