Курсът има за цел да даде на студентите от специалност “Геодезия” задълбочени познания и умения по картография. По своя характер курсът е комплексен и обхваща следните картографски дисциплини: теоретична картография, картознание, проектиране и съставяне на карти, производство на карти, общогеографско и тематично картографиране, космическо картографиране, картографски методи на изследване и история на картографията.

            В упражненията се разработват въпроси, които обхващат материала по програмата на лекциите.

            В края на курса е предвидено изработването на курсов проект, при което студентите прилагат получените знания и умения по редактирането, съставянето и оформянето на карти.

            Поради ограничения хорариум, някои теми и подтеми се разглеждат по-информативно.