Основни изисквания при проектирането на промишлени сгради и територии; Кратка история на промишлената архитектура; Промишлени територии - избор на район, взаимовръзка на промишлеността и селището, планиране и застрояване на промишлени зони и предприятия (основни принципи, транспорт, техническа и социална инфраструктура); Промишлени сгради и съоръжения - основни типове (производствени, спомагателни, обслужващи) - характеристика, функция, конструкция, архитектурен образ; Екологични проблеми при промишлените територии и предприятия; Работна среда в промишлеността - основни фактори, организация и структура, елементи на интериора, осветление, оцветяване.

В проекта се разработва малка ферма за отглеждане на крави, овце, птици или свине, конеферма с покрит манеж или устройство на двоен жилищен парцел с жилищна сграда, ресторант и помещения за бройлери. Студентите се запознават с изискванията за разполагане на сградите в генералния план. Разработват иден проект на сграда за животни в М 1:200 и характерен детайл на обзавеждането на животновъдна сграда. Решението се съпровожда с перспектива или макет.

Стоманобетонът представлява едно изключително съчетание между два различни по своите физико-механични и деформационни свойства материали – бетон и стомана, които работят съвместно. Стоманобетонът е един от най-разпространените строителни материали в съвременните конструкции и съоръжения. Областите на неговото приложение са разнообразни и обхващат както сгради с различни функции, така и всякакви съоръжения: мостове, подпорни стени, бункери, силози, комини и мн.др.

Курсът има за цел да предостави възможност на студентите по специалността “Архитектура” да се запознаят с основните положения за изчисляване, оразмеряване и конструиране на стоманобетонните елементи при прилагане на метода на граничните състояния, както да развие тяхното конструктивно чувство.

Освен, че трябва да бъдат добре информирани и запознати с основните принципи за изчисление, оразмерване и конструиране, студентите трябва да се запознаят и с новите реалности в развитието на стоманобетонните конструкции,  както и да им се даде възможност да  осмислят и анализират с оглед тяхната бъдеща професионална реализация,  предимствата и недостатъците на стоманобетонните конструкции и  основните фактори /икономически, технологични, социални, културни и др/, които да им помагат да разбират, анализират  и предлагат конкретни  конструктивни системи при разработването на архитектурните проекти.

Цели и задачи на дисциплината:

Придобиване на основни познания  и умения при проектиране на архитектурни конструкции и разглеждане ролята  на строително-конструктивните системи в постигане на завършената архитектурна форма и архитектурното решение.

Характеристика на дисциплината:

Лекционният курс разглежда различни строително-конструктивни системи и методи на строителство на етажни сгради и високи сгради.

Придобивани умения :

Студентите придобиват умения за анализ и оценка на конструкциите - ефективност на конструкцията по отношение на архитектурната форма.

Студентите се запознават с проблемите на моделирането в тримерното пространство. В лекционният курс са застъпени и проблемите на визуализацията и основните характеристики на специализираните системи за архитектурно проектиране.