Вторият проект се състои от два модула: "Устройство на промишлена територия като част от селищния организъм" и "Идеен проект за промишлено предприятие със зададена производствена програма и парцел от разработената територия". Обучението обхваща предварителни проучвания за инфраструктурата, екологичните проблеми, работния ресурс и други параметри на производствената зона в определено населено място, както и етапите, нормите и похватите на проектирането на определен вид и тип предприятие в тази среда.

Задълбочават се знанията по отношение на принципите за проектиране на инсталации и съоръжения и отражението им върху архитектурното проектиране. Отоплителни инсталации и съоръжения. Вентилационни инсталации и съоръжения.