Съпротивление на материалите е дисциплина, която се изучава от студентите от строителния факултет, факултета по транспортно строителство и хидротехническия факултет в двата семестъра на втори курс.

            Съпротивление на материалите е фундаментална дисциплина за всеки инженер. В нея повечето от темите са традиционни от десетилетия. Такива са: разрезни усилия, напрегнато и деформирано състояние, чист опън/натиск, чисто срязване, чисто усукване, специално огъване, комбинирано със срязване, специално огъване, комбинирано с опън/натиск, нецентричен опън/натиск, еластична линия.

Дисциплината "Железопътно строителство" дава основните сведения за развитието на на транспорта и мястото на железопътния транспорт в рамките на транспортната инфраструктура. Разглеждат се основните елементи на железния път: трасе, ситуация, надлъжен профил, напречни профили и свързаните с тях габарити, перони, устройство на жп гара, интермодален терминал и т.н. Накратко се излага устройството на горното строене: релси, траверси, железопътни скрепления, баластова призма и железопътни стрелки. Долното строене (мостове, тунели, подпорни стени, насипи, канавки и дренажи) се разглежда като част общото устройство на железопътната инфраструктура. Примерите в курса са от успешно изпълнени проекти по програмите на Европейския съюз за развитие на транспорта: "Транспорт", "Транспорт и транспортна инфраструктура", "Свързана Европа" и др. Дисциплината включва и разработване на курсов проект.

Процесът на обучение по КСС цели придобиване на нови знания от страна на студентите и формирането на умения у тях за критичен сравнителен анализ и синтез на придобитите знания за възможните приложения на КС в различните сфери на строителството. Курсът по КСС има за задача да представи различни аспекти на КСС свързани с разнообразните възможности за професионална реализация на строителните инженери като използване на компютърни системи за (а) различни инженерни изчисления; (б) моделиране и анализ на строителни конструкции; (в) управление на проекти; (г) оформяне на съответна документация и (д) подходящо представяне /презентиране на получени резултати.