Дисциплината "Пректиране и строителство на жп линии" e основна за студентите от специалността ТС - ЖС. Тя дава основните сведения за развитието на транспорта и мястото на железопътния транспорт в рамките на транспортната инфраструктура. Разглеждат се основните елементи на железния път: трасе, ситуация, надлъжен профил, напречни профили и свързаните с тях габарити и т.н. Накратко се въвеждат основните елементи от устройството на горното и долното строене. Мостове, тунели, подпорни стени, насипи, канавки и дренажи се разглежда като част от общото устройство на железопътната инфраструктура. Строителството на жп линии се разглежда с изпълнение на земните работи въз основа на Брукнеров полигон. Примерите в курса са от успешно изпълнени проекти по програмите на Европейския съюз за развитие на транспорта: "Транспорт", "Транспорт и транспортна инфраструктура", "Свързана Европа" и др. Дисциплината включва и разработване на курсов проект.