Териториалното устройство е разгледано като инструмент за пространствена и управленска организация на териториите.  То е комплексна дейност, чиято цел е организиране, опазване и възпроизводство на жизнената среда при ефективно използване на природните, материалните, техническите и човешките ресурси.

В първата - теоретична част на лекционния курс се изясняват същността, основните задачи, принципите, подходи и методи, прилагани при устройството на територията.

Във втората част се акцентира на анализите и проучванията, които се извършват при устройствено планиране на териториите, и се изяснява състоянието, проблемите и тенденциите за развитие на териториалното устройство в България.