Цели и задачи на дисциплината:

Да даде на студентите базови познания в областта информационните технологии и по-специално в областта на Строително Информационно Моделиране (СИМ/BIM - Building Information Modeling). Приоритет е програмния продукт ArchiCAD.

Учебната дисциплина „Управление на риска на проекта“ има четири направления: (I) Въведение в управлението на риска, която има за цел изучаване на процесите на управлението на риска, концепциите за вероятност и въздействие, и въведение в анализ на решенията и неговата роля в управлението на риска, (II) Идентификация и анализ на риска. Тематиката включва методи за идентифициране и анализ на риска в различните етапи на жизнен цикъл на инвестиционен строителен проект, (III) Оценка на риска. Разглеждат се различни инструменти и техники с които да се направи оценка на риска и да се разработят индивидуални решения за риск оценка и/или за управление, и (IV) Контрол и реакция на риска. Тази част се фокусира върху начините и техники за преодоляване на риска, включително стратегии за заплахи и възможности.

Запознаване на студентите 3ти курс ССС със задачите на цифровизацията на строителния бранш и с  концепцията за строителна-информационно моделиране като съвременен инструмент за автоматизация на инжерения труд в строителството.

Широко приложение в управлението на проекти в строителството съвременния свят намират различни автоматизирани системи, като PRIMAVERA и Microsoft Project. Дисциплината изучава Primavera и Microsoft Project като водещи световни решения за управление на проекти и портфолио от проекти в строителната индустрия, за планиране и контролиране на сложни и мащабни проекти, за ефективно разпределение на ресурсите по проекти и управление на разходите, за аналитично решение и цялостно управление на риска по време на жизнения цикъл на проектите, като аналитичен инструмент за планиране, отчитане и контрол на разходите по проектите, като интегрирано решение за управление на договори с подизпълнители и контрол на документите.