Обследването и изпитването на строителните конструкции и съоръжения разглеждат и изучават състоянието на конструкциите чрез оглед, измервания, пробни натоварвания, определяне на основни количествени показатели и анализ на получените резултати придружени със съответните конструктивни препоръки.

Разглеждат се основните конструктивни системи на сградите със стоманобетонна конструкция, които се прилагат в България. Особено внимание е обърнато на сеизмичното изследване на многоетажни сгради с монолитна стенна конструкция. Обсъждат се въздействията, анализа, оразмеряването и конструирането на конструкциите на такива сгради с цел осигуряване на тяхната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност. Изучават се едноетажни монолитни и сглобяеми рамкови конструкции на сгради от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон, както и конструкциите на едропанелни жилищни сгради. Застъпени са и въпросите относно фундаментните конструкции на сгради в светлината на системата конструктивни Еврокодове. Разгледани са особеностите при проектирането на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции.

След завършване на курса на обучение студентите придобиват умения да проектират стоманобетонни конструкции на сгради и да ги осигуряват за сеизмични въздействия.

Дисциплината е избираема за студенти от осми семестър, за специалност „Строителство на сгради и съоръжения“.

Учебната дисциплина „Управление на риска на проекта”  има за цел да запознае студентите с възможностите за приложение на управлението на риска в проекти, свързани с процеса на изпълнение на сгради и съоръжения. 

Разглеждат се методите за идентификация и анализ на риска в различните етапи от жизнения цикъл на инвестиционен строителен проект, Изучават се различни инструменти и техники с които да се направи оценка на риска и да се разработят индивидуални решения за риск оценка и/или за управление. Студентите се запознават с начините и техники за преодоляване на риска, включително стратегии за заплахи и възможности. Представят се практически симулационни модели, оптимизация с генетичен алгоритъм и примери със специализирани софтуерни продукти като :@RISK, Precision tree, Stat Tools, Evolver.

Форма на оценяване: текуща оценка

Студентите получават знания за приложение на строително-технологичните методи за изграждане на сгради и съоръжения посредством използването на съвременни строителни системи, рационални технологически комплекти и инсталации. Запознават се с технологическото състояние на конструктивните елементи и осигуряването им през отделните етапи от изграждането на сградите или съоръженията. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите ще могат да разработват самостоятелно и в екип строително-технологически проекти за комплексното изпълнение на сгради и съоръжения по различни строително-технологични методи.