След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива умения в следните основни направления: - Да извършва натурни обследвания на конструкции; - Да извършва диагностика и безразрушителен контрол; - Да планира натурни експерименти; - Да извършва анализ и оценка годността на строителни конструкции с оглед осигуряване на нормална експлоатация.