Академичната дисциплина "Икономика на транспортното строителство" е предназначена за студенти, специалност „Транспортно строителство“- магистърска степен от Университета по архитектура, строителство и геодезия, София. Общата цел на дисциплината е да предостави задълбочени знания за основните понятия, подходи и техники, свързани с всички важни икономически и финансови аспекти на управлението на строителната фирма и инвестиционния строителен проект. Курсът има за цел да запознае студентите с основните икономически закони и връзката им със строителния отрасъл. Изучават се инструменти на икономическата теория и приложението им в контекста на строителната фирма. Разглеждат се модели на основни пазарни структури. Обхващат се принципите на инвестиционното поведение, видове инвестиции, участници и етапи в процеса на строителния проект. Студентите се запознават с финансови параметри и методи за оценка на финансова ефективност на инвестиционните строителни проекти. Курсът включва ценообразуване в строителството, договори в строителството и видове фирми. Изучава се ресурсното осигуряване и данъчно облагане на строителната фирма.